Klimatbloggen

oktober 4, 2006

Drivning av Östersjöregionens klimat

Filed under: Östersjön,Regionalt,Växthusgaser — by Daniel @ 20:15

Gavin Schmidt har ett bra inlägg på RealClimate. Det är om en fråga, som jag ofta får mail om och som jag också brottas med dagligen i min forskning. Det är därför lägligt att skriva om problemet ur det perspektiv jag befinner mig i (fokus kommer också vara lite annorlunda). Inlägget handlar om ifall det går att bestämma hur stor del av den globala uppvärmningen som går att härleda till koldioxid (eller andra växthusgaser alternativt andra drivningar). Det korta svaret är ”nej”. Däremot går det att göra vissa sifferexcersiser, som Gavin demonstrerar i sitt inlägg. Systemet är dock olinjärt, så uppskattningar i en sådan form är ganska meningslösa eftersom osäkerheterna kring de olika drivningarna är varierande (vissa drivningar vet vi en hel del om medan andra är väldigt osäkra – och vi vet inte med säkerhet om det finns fler drivningar som kan spela roll, även om vi inte antar det för ögonblicket). Men även om vi skulle kunna ha en bra uppfattning kring det hela skulle vi bara ha en siffra, vilken i sig inte skulle sagt så mycket. Att urskilja ett antropogent mönster utifrån en naturlig trend är mycket svårt, oavsett vilket som dominerar. Än värre blir det om man skall försöka urskilja de olika komponenterna från varandra, eller om man vill försöka dela upp den antropogena klimatpåverkande delen från den antropogena icke-klimatpåverkande delen. Då har man ett gigantiskt nystan att reda ut.

Det finns olika sätt att studera energibalanser, från det globala till det lokala. Gavin förklarar det hela på ett ganska generellt plan som mest är direkt applicerbart på den globala skalan. Östersjö”fetishist” som jag är vänder jag blicken ner på det regionala planet. Om vi skulle vilja uppskatta påverkan på Östersjön från olika klimatdrivningar ställs vi inför ett helt annat dilemma. Drivningarna kan globalt uppskattas med olika framgång (som jag nämnde ovan), men de tar där inte hänsyn till den rumsliga variationen. Beroende på i vilken region vi befinner oss dominerar olika drivningar. I vissa områden kanske albedo dominerar, i andra områden dominerar koldioxid, i andra dominerar landanvändningen och så vidare. Frågan jag ställer mig då är givetvis hur de olika drivningarna påverkar oss i Östersjöregionen.

Så hur mycket påverkar varje drivning klimatet i Östersjön? Precis som på global nivå är det på regional nivå svårt att svara på, om inte ännu svårare och tätt på en omöjlighet. Östersjön, vars avrinningsområde är cirka fyra gånger större än själva Östersjön och hem för 85 miljoner människor, lider av stark antropogen påverkan. En typisk klimatpåverkan (spelar ingen roll om den är naturlig eller antropogen), som exemeplvis förändrat ekosystem, kan likaväl vara en påverkan från rena antropogena icke-klimatologiska effekter, som övergödning eller överfiskning. Båda händelserna ger samma resultat, men den ena drivningen är från klimat och den andra är inte kopplad till klimat. Dessutom kan händelserna samverka med varandra, vilket gör det hela ännu mer komplext och olinjärt. Dessutom ligger Östersjön just där två olika vädersystem möts (det mildare nordatlantiska och det kallare kontinentala). Den interna variabiliteten i systemet blir därför väldigt hög och svängningar behöver därför inte nödvändigtvis bero på en antropogent driven klimatförändring. Övergången från den lilla istiden till det varmare 1900-talet berodde exempelvis på att det kontinentala vädersystemet, som dominerade regionen under lilla istiden, försvagades och gav mer plats åt det nordatlantiska vädersystemet (det går inte att avgöra om växthusgaserna var orsak till detta). Samtidigt kan vi konstatera att området under 1900-talet värmts upp snabbare än den globala medeltemperaturen (främst under våren). Trots det är de drivningar i områdets klimatsystem, som inte är relaterade till växthusgaser, förmodligen mer framträdande för klimatets utveckling. Det går inte att hitta en robust länk till en antropogen klimatförändring i området även om det förmodligen finns en koppling i ljuset av vad som sker på global nivå, vilket är vad BACC konstaterade. Uppskattningen av koldioxidens påverkan blir därför förhållandevis lägre i Östersjöregionen än vad den är globalt.

Som synes är det, i dagsläget, en omöjlig uppgift att med små osäkerheter kvantifiera hur stor del av den uppvärmning vi ser omkring oss på olika nivåer är en direkt orsak av ökade växthusgaser. Vi kan göra en sorts bästa gissningar, men kommer dras med osäkerheter. Och visst, den bästa gissningen är att koldioxid är den ensamt största drivningen för det globala klimatet (men det handlar inte bara om koldioxid). Å andra sidan är det inte heller intressant i sig (vilket inte på något sätt rättfärdigar ett oansvarligt användande av fossila bränslen) eftersom huvudpoängen i första hand är att förstå hur klimatsystemet fungerar, inte veta hur stor den antropogena påverkan är (det förstnämnda gör att vi hittar lösningar, det sistnämnda tar resurser från att hitta dem).

Annonser

2 kommentarer

  1. I din avslutning borde du ändra till att ”huvudpoängen för mig som klimatforskare är att förstå systemet”. För den som funderar över hur mycket det är värt att satsa på att minska koldioxidutsläpp är det mycket värdefullt att veta hur stor inverkan just dessa har. Jag förstår helt enkelt hur du ka säga att det inte är intressant att veta hur mycket uppvärmning koldioxiden orsakar, det tycks mig som du är inställt på att enda ”lösningen” är att anpassa sig till klimatförändringarna.

    Kommentar av Thomas Palm — oktober 5, 2006 @ 7:55

  2. Thomas: Att anpassa oss till klimatförändringar måste vi alltid göra vare sig de är uppkomna på naturlig väg eller om mänskligheten inducerar dem (en klimatförändring i sig och per definition är inte entydigt antropogen så länge inte detta påpekas i sammanhanget). Det betyder dock inte att mänskligheten skall vara passiv i sitt förhållningssätt, tvärtom. Jag ser gärna att vi minimerar vår påverkan så gott det går och det har jag aldrig tyckt annorlunda om. Så försök inte klistra på mig en uppfattning jag inte delar. Och nej, jag tänker inte ändra texten eftersom så som den står, så skall det stå; Poängen är att förstå klimatsystemet (koldioxiden är en del av det, men inte allt). Om du nu vill skriva annorlunda får du starta en egen blogg.

    Kommentar av Daniel — oktober 5, 2006 @ 8:25


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: