Klimatbloggen

maj 23, 2006

Östersjöregionen står pall?

Filed under: Östersjön — by Daniel @ 20:05

Idag avslutades i Göteborg konferensen (BACC) där man presenterade en sammanställning av Östersjöns klimattillstånd. Över 80 forskare från 12 länder har arbetat på eget initiativ i några år för att göra sammanställningen. Jag skall försöka göra en liten och snabb sammanfattning av vad som sades om identifierade förändringar:

  • Det viktigaste resultatet var att en uppvärmning på 0.7 grader skett de senaste hundra åren i regionen. Störst uppvärmning har våren fått erfara. Detta går dock inte att enkelt härleda till någon antropogen verkan, även om det är troligt att det delvis finns en sådan. Därför är det viktigt att fortsätta studera mekanismerna i regionalklimatet för att förstå vad som är de drivande krafterna.
  • Salthalten i Östersjön har varierat en hel del under det senaste århundradet. En nergång har skett de senaste 20 åren, men det ligger helt inom de naturliga intervallen, varför en sådan förändring inte är en klar signal på förändring. Skulle salthalten förändras avsevärt är det troligt att det ekologiska systemet blir tvunget att förändras. Frågan är dock vad som skulle ske isåfall.
  • Vind är ett ämne som är omdiskuterat. I östersjöregionen har dock inte vindarna tilltagit och inga längre tendenser till ökad vindstyrka kan urskiljas. Stormar som Gudrun eller andra liknande stormar är alltså inte ett utslag för någon global uppvärmning. Ökad förstörelse i samband med stormar har snarare med andra faktorer än uppvärmning att göra. Bland annat har populationstätheten ökat i utsatta områden.
  • Isbeläggningen på Östersjön har minskat i takt med att lufttemperaturen ökat. Samma sak skedde under början och mitten av 1700-talet då temperaturerna var liknande. Det intressanta här är att istjockleken tunnats ut under senare tid i Östersjöns södra delar. I de norra delarna har dock isen blivit tjockare under samma tidsperiod. Den största förändringen skedde under slutet av 1800-talet i samband med att lilla istiden tog slut.
  • Snöläget har förändrats olika i norra och södra delen av Östersjöregionen. Medan snölagrets tjocklek i den södra delen av regionen förtunnats har tjockleken istället ökat i Norrland och norra Finland. Den tid snön fått ligga på marken har förkortats i vissa regioner, men denna förändring är bara statistiskt signifikant vid vissa mätstationer.
  • På det mättekniska området är det lite problematiskt. Förmodligen är det inte bara att dra trender i ett dataset om metoden för att mäta har förändrats. Vidare är den interna variabiliteten i regionen mycket stor, varför en trend mycket väl kan vara naturlig såväl som antropogen skapad. Det är också svårt att i studier, speciellt biologiska, särskilja klimatförändringar (vare sig naturliga eller antropogena) från överfiskning, övergödning, förändrad landanvändning, luftföroreningar etc.

En längre sammanfattning går att läsa här.

TrackBack URI

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: